کانون بوی بهشت

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

91 زینب رضایی 89331022 21 29 50
92 سائمه دولتی 90213017 25 25 50
93 زهره سادات کدخدازاده 90590007 26 24 50
94 زهرا عسکرپور 88262033 30 19.5 49.5
95 حکیمه معاذالهی 89258118 27 22.5 49.5
96 منصوره خالقی 89266019 24 25.5 49.5
97 زهره افشون  89360003 28 21 49
98 مریم کشاورز 89490040 26 23 49
99 اعظم سادات شریفی 90424018 26 23 49
100 فاطمه عسکری 88230024 28 20.5 48.5
101 سحر صانعی 88413020 23 25.5 48.5
102 فرشته کریمی 89205029 25 23.5 48.5
103 سمانه خاتمی 90801003 21 27.5 48.5
104 انسیه جهاندیده 85723151 28 20 48
105 رقیه طهماسبی 87205029 29 19 48
106 نجمه شمس الدینی لری 87355026 34 14 48
107 الهام شول 89110019 23 25 48
108 فاطمه وصال فر 90205036 23 25 48
109 سعیده سالاری 90722010 24 24 48
110 فاطمه طغرلی 87723014 25 22.5 47.5
111 مریم حسیخانی 89586002 22 25.5 47.5
112 سهیلا ابراهیمی  90252001 27 20.5 47.5
113 نجمه شانکستانی 89436017 27 20 47
114 زهرا بیگی 86342007 29 17.5 46.5
115 مهرناز رضا اخوند زاده 88413012 25 21.5 46.5
116 زهرا نادی زاده  88110046 24 22 46
117 مریم جمشیدی پور 89510014 27 19 46
118 مهرنوش ملکوتی 89710029 26 20 46
119 فاطمه کیانی 90507017 26 20 46
120 زهرا ایوانی 90505003 28 17.5 45.5
121 زهرا عمرانی 891664035 25 20.5 45.5
122 سارا فرخ سرشت 87245028 24 21 45
123 فاطمه سلجوقی نژاد 87436019 32 13 45
124 شیما حبیبی بدر ابادی 88274017 25 20 45
125 زهره یاسری نسب 87252039 24 20.5 44.5
126 مبینا مژدگانی 88110042 23 21.5 44.5
127 مهلا منصوری نژاد 88214034 26 18.5 44.5
128 فرزانه اعتمادی 89299002 21 23.5 44.5
129 زینب سالار رحیمی 88305029 26 18.5 44
130 مریم محمودی  90204002 21 23 44
131 سمیرا کاظمی 88245031 24 19.5 43.5
132 سمیه اقایی پور 88248004 32 11.5 43.5
133 فاطمه عباس زاده 88266026 16 27.5 43.5
134 مرضیه خاتمی فر 90169001 26 17.5 43.5
135 زهرا محمدی 88227040 25 18 43
136 اسما رئیسی 88248019 22 21 43
137 معصومه قلندری 89000038 27 16 43
138 زهرا میرزایی 89305067 21 22 43
139 مهلا زرین ترنج 90258022 26 17 43
140 کبری جهانشاهی 90370011 20 23 43
141 زهرا پاینده 88000083 26 16.5 42.5
142 فاطمه علی پور 89267030 23 19.5 42.5
143 هانیه دانش افروز 89331019 33 9.5 42.5
144 فائزه السادات مرتضوی مقدم 89589011 20 22.5 42.5
145 سحر نوروزی  87110048 28 14 42
146 زهرا قاسم زاده 88248030 26 16 42
147 سمانه سعیدی بحران 89827012 23 19 42
148 الهام عباسی 881111081 29 13 42
149 هانیه حسن زاده  88332017 22 19.5 41.5
150 لیلا قربانی 89119034 29 12 41
151 ملیکا نعمت الهی 86268036 25 15.5 40.5
152 محبوبه دهیادگاری 88355015 23 17.5 40.5
153 نجمه رضایی 89334012 20 20.5 40.5
154 سمیه سلاجقه 87245021 28 12 40
155 مهدیس انجم شعاع 87436003 24 16 40
156 مرضیه تقی پور 88106007 21 19 40
157 آذین مقیمی زاده 88416021 22 18 40
158 مهشید ثمره حسینعلی نژاد 90352012 16 24 40
159 شبنم کامیاب 901439501 20 20 40
160 حمیده رحیمی صادق  87441020 26 13.5 39.5
161 سید زهرا موسوی  89238035 24 15.5 39.5
162 سیده منصوره میرزایی 90248032 24 15.5 39.5
163 نجمه فرح بخش 87248033 31 8 39
164 اسیه السادات موسوی مقدم 88227041 24 15 39
165 اعظم امیری دوماری 88827003 26 13 39
166 فائزه حسینی اسماعیل ابادی 86269014 16 22.5 38.5
167 مطهره سامعی 88207020 21 17.5 38.5
168 پریسا رنجبر 88227016 29 9.5 38.5
169 فاطمه حسنی باقری 89331014 29 9.5 38.5
170 نجمه جهانشاهی 89160001 38 0 38
171 فریده پایمزد 89331009 26 12 38
172 زهره رجایی نژاد 90260008 20 18 38
173 منیژه عطااللهی 90266026 20 18 38
174 پروین ؟؟؟؟  عسگری 88230022 17 20.5 37.5
175 فرزانه عبدالرحیمی 86375018 25 12 37
176 شکوفه حیدری 88227012 26 11 37
177 فاطمه حیدری 88230034 20 17 37
178 زینب السادات حسینی فر 88262014 24 12.5 36.5
179 سعیده امیری بیدوری 88332007 17 19 36